ORTAOKUL

Özel Asiye Coşkun Okulları’nda her öğrenciye uygun koşul, yöntem ve zamanın sağlanması ile etkili öğretim sağlanır. Konular küçük birimlere ayrılarak aşamalı öğretim yapılır. Bir aşama öğrenilmeden, başarılmadan diğerine geçilmez. Eksiklerle ilgili ek öğretim yapılır ve öğrenme tamamlanır. Kullanılan kaynak kitap ve materyaller Tam Öğrenme Modeli‘ne uygun seçilir.

Türkçe

Anadilini en iyi şekilde kullanan, bilimsel, eleştirici, yapıcı farklı düşünme yolları kazanmış bireyler yetiştirmek; öğrencilerimizin izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlamak; incelediklerini ve düşündüklerini, söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmaktır. Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek doğrultusunda çeşitli yöntem ve teknikler uygulamaktayız.

Eğitim felsefemiz; “Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli” ile “Yapılandırmacı Eğitim ve Öğretim Modeli” kullanılarak temel bilgi ve becerileri edinmiş, yaparak yaşayarak öğrenmeyi öğretme, olumlu tutum ve değerler kazanmış, kendisine ve çevresine sorumlu olan öğrenci yetiştirme anlayışı üzerine kurulmuştur. Türkçe öğretiminde, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kullanarak kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönlerden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçeyi severek, istek duyarak okuma-yazma alışkanlığı edinmeleri için birçok etkinlik ve yarışmalar düzenlenmektedir.

Matematik

Ortaokul matematik dersi programı öğrencilere araştırma, keşfetme, tahmin etme, problem çözme ve analitik düşünme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla matematiği teknoloji ve materyal kullanarak somutlaştırmakta, yapılandırıcı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin matematiği yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine ortam hazırlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin kişisel özelliklerine ve alt yapılarına göre öğrenme desteği verilmektedir.

Ortaokul matematik öğretmenlerinin temel amacı, matematiği teknolojinin imkânlarını kullanarak, derslerde görsel öğelere ve uygulamalara ağırlık vererek, öğrencileri eğlendirerek matematiği öğretmektir. Öğrencilerimize güncel ve uygulanabilir konulardan oluşan uygulama ödevleri vererek matematiğin günlük hayatın bir parçası olduğunu keşfetmelerini amaçlıyoruz.

Ödevler ve proje çalışmalarının yanı sıra öğrencilerimize her türlü çalışmalarını ulusal ve uluslararası yarışmalarda sunma imkânı tanıyoruz. Bu Benim Eserim, Bilim Şenliği, Matematik Olimpiyatları, Türk Zeka Vakfı Oyunları ve daha birçok yarışmada öğrencilerimiz okulumuzu temsil etmelerine imkan sağlıyoruz. Bu yarışmalarda öğrencilerimiz önemli başarılar elde etmekte ve bu bütün öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmaktadır.

Etkinlik ve projelere verilen önem aynı zamanda merkezi sınav çalışmalarına da verilmektedir. Her sene birçok kaynaktan matematik soruları taranmakta, düzeye göre belirli aralıkta ve sayıda konu tarama, ünite tarama ve deneme sınavları hazırlanmaktadır. Öğrencilerin gelişimleri dersin öğretmeni, sınıf öğretmeni ve danışman öğretmeni aracılığıyla yakından takip edilmektedir ve gerekli görüldüğünde öğrencilerimiz birebir çalışmalarla ve hafta sonu kurslarında sınıfta yapılan tekrarlarla desteklenmektedir.

Sonuç olarak, öğrencilerimizin günlük yaşamda matematiği kullanabilmesi, kendi problemlerine çözüm bulabilmesi, bunu başkalarıyla paylaşabilmesi, ekip çalışmasına yatkın olması ve matematiğe karşı olumlu bir tutum kazanması ortaokul matematik öğretmenleri için büyük bir öneme sahiptir.

 

Fen ve Teknoloji

Fen Bilimleri doğadaki olguları, kavramları, ilkeleri, doğa kanunlarını ve kuramları anlama, yorumlama, uygulama ve bunlardan günlük hayatta yararlanabilme gayretleridir. Okulumuzda fen öğretiminin temelini, laboratuvar çalışmaları, gezi-gözlem ve buna ilişkin çeşitli etkinlikler oluşturmaktadır. Teorik fen derslerinde öğrenilen bilgilerin yaparak-yaşayarak öğrenilmesi büyük bir oranda laboratuvarlarda ve doğal ortamlarda olur. Çünkü, birçok konu oldukça soyuttur, bu bilgilerin elle tutulur gözle görülür hale getirilmesi gerekir.

Fen eğitimiyle öğrencilerimize;

  • Ezberden çok kavrayarak öğrenme,
  • Karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problemleri çözebilme,
  • Bilimsel yöntem becerilerini uygulama özellikleri kazandırılmaktadır.

Okulumuzda Fen Bilimleri öğretimiyle öğrenci önce dersi sever. Derste etkindir. Yaparak yasayaraköğrenir. Gözlem yapar, inceler, araştırır ve deney yapar. Bilgiyi kendisi keşfeder ve bulur. Öğrendiği bilgiyi yorumlar, öğrendiği bilgiden kuşku duyar, geçmiş deneyimleriyle ve günlük yasamla bağlantı kurar, öğrendiği bilgiyi uygular, öğrendiği bilgiyle yaşamını şekillendirir ve karşılaştığı problemleri çözer.

Fen Bilimleri dersi olarak hedeflerimiz; öğrencilerimize yapıcı, eleştirel düşünce gücü ve bilimsel çalışma basamaklarını kullanma alışkanlığı kazandırmaktır. Bu alışkanlıkları kazanırken de eğlenmektir.

 

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler dersi, yaşamla birebir etkileşim içinde olan, sormayı ve sorgulamayı gerektiren derslerden birisidir. Bu dersi gören bireyin toplum içerisinde karşılaşacağı sorunlar esnasında kullanması gereken becerileri bilmeyi, eleştirel düşünmeyi bilir.

Eleştirel düşünmenin öğrenilmesi yaşamın her alanında uygulama bulması, doğru kararlar almada izlenilecek yol olması, bireyin kendini fark etmesi ve potansiyelini ortaya çıkarabilmesini açısından önemlidir. Okulumuzda Sosyal Bilgiler Zümresi olarak, öğrencilerin bu beceriyi kazanmaları için sınıf ortamında düzenlenen etkinliklerle öğrencileri sorgulamaya ve düşünmeye yönlendirerek, öğrenciyi bilgiyi alan değil, bilgiye ulaşan duruma getiriyor, böylece yetişen yeni neslin, ağırlıklı tüketici konumu yerine daha üretken, düşünen bireyler olmalarını sağlıyoruz.

Sosyal Bilgiler dersi, sosyal, kültürel, ekonomik değerlere sahip çıkan, bilimsel düşünen, vatandaşlık görevlerini bilen bireyler yetiştirmektir. Bu açıdan Sosyal Bilgiler dersi güncel konularla ve direk insanla ilişkilendirilmesi açısından somut olarak, hayatımızdan örneklerle işlenilebilecek bir derstir. Bu bağlamda Okulumuzda Sosyal Bilgiler Zümresi olarak, dersimizin amaçlarını gerçekleştirebilmek, yukarıdaki yeterlilikleri öğrencilerimize kazandırabilmek adına derslerimizde kültürel değerlerimize önem vererek, çeşitli kaynaklardan yararlanarak bilgi kazandırıcı ve benimsetici yöntemler kullanarak işliyoruz.

Öğrencilerimizi gereksiz bilgilerden uzak tutuyor, konu içeriğine göre tümevarım-tümdengelim teknikleri, dramatizasyon çeşitleri, kaynak kişiler, eğitici geziler, anlatım, çeşitli videolar gibi yöntemlerle bilgileri öğrencilerimize aktarıyoruz. Sosyal Bilgiler Zümresi olarak öğrencilerimize karşı yaklaşımımız arkadaşça olduğu gibi öğrencilerimizle olan iletişimimizi de en üst seviyede tutuyoruz.

Derslerimizde kullandığımız sempozyum, beyin fırtınası, gözlem yöntemleri de öğrencilere hayatın gerçeklerini öğretmesi ve derste teorik olarak anlatılan konuların daha anlamlı hale gelmesini sağlamaktadır. Asiye Coşkun Okullarında, Sosyal Bilgiler dersi öğrencilerde merak duygusu oluşturulur, soru sordurulur.

uzaktan eğitim (1)